Husorden

- Ifølge vedtægternes § 12, skal husorden følges af alle beboer, såvel andelshavere som lejere.
Husorden er tiltænkt som en vejledning man kan benytte, hvis der er noget man er i tvivl om eller ønsker afklaret vedrørende regler om adfærd i vores andelsforening.


Affald

- Alt affald som nedkastes i affaldsskakten SKAL være i omhyggeligt tillukkede skaktposer.
Det er kun tilladt at kaste køkkenaffald i affaldsskakten.

Andet affald som papir, pap og flasker, skal fordeles i de der til indrettede containere.

FLASKECONTAINERE FOREFINDES UD FOR CHARLOTTE MUNCKS VEJ 1 SAMT NEDE PÅ BISPEBJERG BAKKE LIGELEDES VED NR. 1

Se kort over glas-container placering her

Det er ikke tilladt at hensætte flasker/glas foran vores egne containere. Det pålægger vores vicevært ekstra unødigt arbejde og da der forefindes 2 glas-containere i umiddelbar nærhed af vores boligforening, så burde det ikke være det helt store problem.

Storskraldscontainere findes ud for nr. 14 og 26. Disse kan åbnes i bunden for enden, hvis større ting skal bortskaffes. Det er FORBUDT at kaste madvarer i storskraldscontaineren.

Der er ligeledes opsat skab til farligt/giftigt affald ved skraldecontainer udfor nr. 26. Dette er aflåst, men det farlige/giftige affald stilles blot foran skabet, så sørger viceværten for, at det kommer ind på rette hylde.

Altaner og blomsterkasser

- Altanerne skal holdes rene og ryddelige, dette gælder ikke mindst altanerne på 4.sal, idet disse er synlige fra gade og gård

Brug ikke altanerne som opmagasineringsrum eller pulterkammer.
Det er ikke tilladt at tilberede mad (grille) på altanerne.

Altankasser må kun anbringes på altangulvet. Kun læskærme af godkendt farve må opsættes på 4.sal`s altanerne. Læskærme kan bestilles hos vicevært/bestyrelsen.


Antenner, paraboler etc.

- Der gives IKKE tilladelse til opsætning af individuelle antenner og
paraboler på ejendommens facade eller altaner.
Ejendommen har fælles antenne anlæg (p.t. TDC)


Badning

- Af hensyn til de øvrige beboere bør bruser eller kar ikke benyttes
mellem kl. 23.00 og 06.00


Bankning og luftning

- Bankning og luftning af tæpper bør foregå fra bankestativet ovre ved siden af containeren ved forhuset og ikke fra altanen.


Barnevogne og klapvogne

- Det er ikke tilladt at stille barnevogne/klapvogne på trappen eller andre steder, hvor de kan være til gene for passage.
Barnevogne/Klapvogne skal sættes i barnevognsrummet i kælderen. Når barne-og klapvognene ikke benyttes mere, skal de
fjernes fra barnevognsrummet.


Beboerlokale

 - Andelsboligforeningen har et dejligt beboerlokale der er udstyret og har plads til 30-40 personer.

Lokalet er beliggende i kælderen under nr. 30. (husk venligst gæsterne på vores parkeringsregler).
Beboere i AB Charlottehaven kan leje lokalet ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen/viceværten, samt indbetaling af depositum, senest 4 uger før lejedatoen/datoerne.

Følgende priser er gældende pr. 1. dec. 2015:
1. dag kr. 500,- 
Week-end udlejes kun som lørdag/søndag kr. 700,-
Depositum kr. 1200,-
Ved annullering af reservationen trækkes kr. 200,- af depositum.

Nøgler udleveres tidligst, aftenen før lejedagen.
Lokalet udlejes ikke nytårsaften.
I julen udlejes kun for alle tre dage, (dvs. 24-25-26 dec.).
Lokalet skal være ryddet og rengjort senest kl. 9.30 dagen efter.
Lejeren er pligtig til at betale eventuelt beskadiget service og inventar.

Lejeren, som har ansvaret for lokalet, skal selv være til stede ved arrangementet.
Det er lejerens pligt, at sørge for at deltagerne opfører sig ordentligt, husordenen gælder også for beboerlokalet. Det er lejerens ansvar at gæster udviser den fornødne ro når lokalet forlades.
Lejeren og dennes gæster, er forpligtet til at imødekomme henstillinger fra beboere/bestyrelse.

Ved udsmykning er enhver opklæbning på væggen forbudt. Det er ligeledes forbudt, at anbringe søm eller tegnestifter i døre, paneler og inventar, samt at sætte nåle i gardinerne.
Der må ikke spilles levende musik i lokalet, der må ikke spilles musik for åbne døre og vinduer.
Der må ikke spilles musik efter kl. 2400 og det er ikke tilladt at medbringe eget musikanlæg i lokalet.

Disse regler skal overholdes, for beboernes skyld.
Ved overtrædelse, kan bestyrelsen udelukke de pågældende fra at leje lokalet.

 

Beplantning på området

- Andelsboligforeningen forestår - som hovedregel - Vedligeholdelse, beplantning etc. af de grønne områder, og
beboerne opfordres til at værne om disse.


Børn og Leg

- Børn må ikke lege eller støje på trapper eller i kældergange.
Boldspil er kun tilladt i boldburet.
Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens facade, vægge, skure og hegn.


Brandregulativet

- I henhold til brandregulativet må barnevogne/klapvogne, cykler,
legetøj, fodtøj m.v. IKKE henstå på ejendmmens trapper og opgange. Ej heller foran den enkelte beboer`s hoveddør.
Alt dette er af hensyn til den frie passage, trappevask og ikke mindst på grund af det visuelle indtryk besøgende vil få.


Cykler og parkering af disse

- Cykler må ikke stilles op af ejendommens facade eller hegn.
Man skal benytte cykelstativerne eller de særlige kælderrum.
Cykler som findes henstillet, hvor det ikke er tilladt, eller hvor det bedømmes, at cyklerne ikke bruges, vil blive fjernet uden varsel samt uden ansvar.


Døre

- Hoveddøre, kælderdøre og øvrige døre i bebyggelsen der er forsynet med dørpumpe og eller lås, må ikke holdes åbne ved anbringelse af træstykker eller andre genstande.


Fodring af dyr

- På grund af faren for rotter og andre skadedyr, er det ikke tilladt
at fodre fugle, katte etc.
Udkastning af brød eller lignende fra altanerne må ikke finde sted


Forsikringer

- Ejendommens forsikringer omfatter - foruden diverse lovpligtige forsikringer følgende:
Svampeskadeforsikring
Rørskadeforsikring
Arbejdsskadeforsikring for vicevært
Bestyrelsesansvarsforsikring.
Det er dog vigtigt at understrege, at det er den enkelte lejer og andelshavers eeget ansvar, at sørge for tegning af øvrige forsik-
ringer man finder nødvendige, herunder indboforsikring, familie-
forsikring etc.
Hvis der opstår en skade, som man formoder skal dækkes af for-
eningens forsikring, skal man kontakte bestyrelsen.
Se også omtalen under vand- og brandskade.


Fremleje af lejligheder

- Det er ikke tilladt at fremleje eller bytte fremleejede lejligheder uden først at have indhentet bestyrelsens skriftlige godkendelse.
Hvis og når bestyrelsen får kendskab til brud på denne regel, vil
leje og eller andelsaftalen blive ophævet.
Bestyrelsen og administrator skal altid vide hvem der beboer lej-
ligheden, så man ved hvor man skal henvende sig:

Hvis der opstår skader der involverer ejendommens forsikringer
Hvis der er vigtige meddelelser fra bestyrelsen til beboeren
Hvis der opstår stridigheder med naboer eller for at sikre, at eventuelle lejere er orienteret om husorden, og regler heri.


Fyrværkeri

- Foreningen henstiller på det kraftigste til beboerne, at der kun afbrændes fyrværkeri nytårsaften.
Enhver form for afskydning af fyrværkeri fra ejendommens altaner
er strengt forbudt.


Husdyr

- Det er IKKE tilladt at holde husdyr eller have husdyr i pleje.
Overtrædelse af denne bestemmelse, betragtes som en væsent-
lig misligholdelse af andels-/lejeaftalen, og vil medføre ophævelse
af denne.


Installationer: EL,Gas og VVS

- Alle uregelmæssigheder ved installationer SKAL omgående meldes
til viceværten.
Foreningen er forpligtiget at vedligeholde alle stigrør og fald-
stammer, men der er beboernes pligt, straks at meddele eventu-
elle utætheder på disse rør.
For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet.
Indgreb i vand- og varmeforsyningen, skal forelægges vicevært og bestyrelsen, og varsles ved opslag i de berørte opgange.


Knallerter

- Knallerter må ikke henstilles i cykelkælderen, ej heller i beboernes tildelte kælderrum.
DET ER FORBUDT IFØLGE BRANDREGULATIVET.
Knallerter skal stilles i/ved Cykelstativerne eller i knallertrum ud
for nr. 12-14


Kælderrum

- Kælderrum skal altid være forsynet med lås.
Det er strengt forbudt, at opbevare brandfarlige væsker i kæl-
derrummet.
Ubenyttede kælderrum vil blive tømt og inddraget omgående.


Navneskilte

- I opgangen ved siden af indgangsdørene hænger der en hvid træplade. Denne er beregnet til, at man selv hænger et navneskilt op, efter egen smag.

Foreningen sørger for opsætning af navneskilt ved dørtelefon/postkasse.
Hvis beboerne har ændringer til navneskiltet, skal der gives besked herom til viceværten.

Parkering

- Parkering på ejendommens område er kun tilladt med synlig og
gyldig parkeringstilladelse.
Der kan udleveres een parkeringstilladelse pr. husstand forudsat
vedkommende er lejer eller andelshaver, og at køretøjet er ind-
registreret i lejerens eller andelshaverens navn.
Misbrug af parkeringstilladelsen vil medføre inddragelse af denne.
Af-og pålæsning er tilladt op til 15 min.
For håndværkere som arbejder på ejendommen gælder særlige regler

Støj og lydgivende apparater/Bore-banke tider

- Beboerne anmodes i egen interesse om at medvirke til opret-
holdelse af ro og orden i ejendommen.
Vis hensyn til andre beboer, undgå unødig støj i lejlighederne såvel som på ejendommens fællesarealer.
Benyt dagtimerne og kun på hverdage, når du skal foretage arbejder, der kan være til gene for andre beboer.

Enhver form for hamren, banken og brug af boreværktøjer må kun finde sted således:

Mandag - Fredag Kl. 07.00 - 19.00
Lørdag Kl. 09.00 - 13.00

Første lørdag i hver måned: 10.00-16.00

Søndag: Overhovedet ikke tilladt

Helligdage: Overhovedet ikke tilladt


Vær opmærksom på, at dette også gælder ved istandsættelse af
lejligheder.


Tørring af tøj

- Tørring af tøj må kun ske de anviste steder, og ikke fra vinduer,
altaner og brandaltaner (så dette er synligt fra gade og gård)


Vaskerier og tørrerum

- Se regler her.


Vinduer

- Vinduesglas bør/skal altid være intakte. Hvis en rude går itu, skal den omgående udskiftes.


Værksted og hobbylokale

- Andelsboligforeningen´s værksted/hobby-lokale er beliggende ved kontoret, i kælderen under nr. 16.

Lokalet kan lånes af beboerne efter aftale med vicerværten, som skal godkende formål og tidsramme, før nøglen udleveres. Nøglen skal leveres tilbage umiddelbart efter lånet.

Lokalet må kun benyttes til hobbyarbejde/småreparationer og derfor ikke til noget, der ligner produktion/erhverv. Benyttelsen sker på eget ansvar.

Foreningens bore-banke tider skal også overholdes i dette lokale, og gælder også for brug af alle former for elektrisk udstyr, som ved rystepudsning, slibning og savning.
Hverdage fra kl. 7-19. Lørdag fra kl. 9-13. Søn- og helligdage ikke tilladt.

For at undgå lugtgener, må der kun limes, males og lakeres med vandbaserede produkter.

Lånerne bedes undgå unødig støj og må ikke spille høj musik i lokalet.

Rygning og brug af åben ild er naturligvis forbudt.

Der må ikke efterlades ting i lokalet, medmindre, at det er til fælles afbenyttelse.

Lokalet skal rengøres efter brug og værktøj mv., hænges/lægges på plads.

Ved overtrædelse af disse regler, udelukker man sig selv fra at kunne låne lokalet en anden gang, i grove tilfælde, kan man pådrage sig et erstatningskrav.